Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muldi B.V. statutair gevestigd te 's-Gravendeel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56773064. 

1. Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoal auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
1.3. Klant: de Onderneming die met Muldi B.V. een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
1.4. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, die een beroep of bedrijf uitoefent.
1.5. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de verkoop en levering van de Producten door Muldi B.V. aan de Klant.
1.6. Producten: de producten en diensten die door Muldi B.V. worden aangeboden.
1.7. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.8. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
1.9. Website: de door Muldi B.V. geëxploiteerde website(s).

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Muldi B.V.
2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
2.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts eenmalig en geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
2.4. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling door partijen alsdan overeen te komen te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1. Elke aanbieding van Muldi B.V. is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
3.2 Muldi B.V. levert uitsluitend aan rechtspersonen of personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. een Overeenkomst met Ondernemingen, en dus niet met consumenten. Indien een consument een Overeenkomst met Muldi B.V sluit, gaat Muldi B.V. ervan uit dat deze handelt als of namens een Onderneming.
3.3. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Muldi B.V. deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.4. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De Klant kan geen rechten ontlenen aan getoonde modellen/kleuren/uiterlijke vormgeving, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.5. Muldi B.V. is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van Muldi B.V. zijn genomen.
3.6. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Muldi B.V. beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.7. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan Muldi B.V. opgegeven informatie juist en volledig is.
3.8. Muldi B.V. heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren en/of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen aan de Klant door Muldi B.V. zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Klanten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Alle prijzen en tarieven van Muldi B.V. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.3. Bij overeenkomsten met Klanten zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven.
4.4. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Muldi B.V. het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt Muldi B.V. de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

5. Levering, transport en risico

5.1. Levering vindt plaats af magazijn Muldi B.V., dan wel af magazijn van een derde partij/toeleverancier van Muldi B.V., tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door Muldi B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Muldi B.V. bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant Muldi B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
5.3. Muldi B.V. is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Muldi B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.4 Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.
5.5. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem door Muldi B.V. ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd. Na verloop van deze 4 weken acht Muldi B.V. zich vrij de betreffende zaken aan een derde partij te verkopen.
5.6. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen Muldi B.V. en Klant is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie

6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant dient gebreken binnen 7 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Muldi B.V.
6.3. De Klant dient klachten over facturen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Muldi B.V.
6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
6.5. Alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervallen door verloop van één jaar na aflevering.
6.6. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Muldi B.V.;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
c. Muldi B.V. niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
6.7. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Muldi B.V. de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op een nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

7. Betaling, facturering en zekerheid

7.1. Betaling vindt bij bestelling via de Website plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden, tenzij anders is overeengekomen. Facturen van Muldi B.V. dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van een bankoverboeking, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Muldi B.V. is gerechtigd volledige of gedeeltelijke aanbetaling te verlangen van de Klant, alvorens zij tot uitvoering van de Overeenkomst over gaat.
7.3. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Muldi B.V. overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.
7.4. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.5. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd over de openstaande hoofdsom ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
7.6. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Muldi B.V. hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Muldi B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Muldi B.V. schadevergoeding te vorderen.
7.7. Muldi B.V. is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op Muldi B.V.. Ingeval de vordering van Muldi B.V. op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt Muldi B.V. van haar verrekeningsbevoegdheid slechts gebruik indien op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Muldi B.V. zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.
7.8. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Muldi B.V. terstond genoegzaam en in de door Muldi B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is Muldi B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
7.9. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Muldi B.V. geleverde Producten blijven eigendom van Muldi B.V. of diens toeleveranciers tot alle verplichtingen uit de met Muldi B.V. gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.
8.2 De Klant zal de door Muldi B.V. geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, en deze als voor Muldi B.V. herkenbaar opslaan. Indien de Klant (mede) uit door Muldi B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Muldi B.V. totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Muldi B.V. heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
8.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Muldi B.V. is verschuldigd, is Muldi B.V. gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Muldi B.V. onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft Muldi B.V. en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.
8.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen, op straffe van een boete van € 1.000 per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 10.000. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Muldi B.V. is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant. Muldi B.V. is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Muldi B.V., het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van Muldi B.V. (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.

9.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Muldi B.V., dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Muldi B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Muldi B.V., komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
9.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 9.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van Muldi B.V. ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Muldi B.V. in rekening heeft gebracht.
9.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
9.5. De Klant vrijwaart Muldi B.V. voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van schade derden zouden lijden in verband met de door Muldi B.V. aan de Klant geleverde zaken.

10. Overmacht

10.1. Muldi B.V. is niet gehouden de Overeenkomst na te komen indien dit als gevolg van overmacht niet mogelijk is.
10.2 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Muldi B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere begrepen: stakingen bij toeleveranciers van Muldi B.V., stakingen in het bedrijf van Muldi B.V., een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Muldi B.V. afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, internet – en stroomstoringen, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
10.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Muldi B.V. is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

11. Ontbinding overeenkomst

11.1. De Overeenkomst is definitief zodra de bestelling door de Klant is geplaatst.
11.2 Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een Overeenkomst met Muldi B.V. voldoet nadat hem door Muldi B.V. schriftelijk alsnog een termijn voor nakoming van 14 dagen is gegeven, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Muldi B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die Muldi B.V. op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar
11.3. Indien de behoorlijke nakoming door Muldi B.V. van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Muldi B.V. komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 10 worden genoemd, is Muldi B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van Muldi B.V., waaronder begrepen (onderdelen van) de Website, berusten bij Muldi B.V..
12.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).
12.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Muldi B.V. heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
12.4. Muldi B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal van derden, noch op de Website, noch in haar overige (reclame)uitingen.
12.5. Muldi B.V. spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door haar geleverde Producten geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door Muldi B.V. geleverd Product inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal Muldi B.V. naar haar uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een Product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht voor het geleverde verwerven, dan wel het betrokken Product terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij Muldi B.V. niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.

13. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

13.1. Muldi B.V. verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
a. de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
b. het in contact kunnen treden met de Klant;
c. het door Muldi B.V. verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van Muldi B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen.
13.2. Muldi B.V. zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Muldi B.V. en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing. 14.2. Geschillen tussen Muldi B.V. en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Muldi B.V., tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet of Muldi B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen